Paris
Bénin
Việt Nam
65 000
học bổng
   260
sinh viên của Trường Bách khoa Paris
370
international science olympiad medallists