Quỹ Vallet mong muốn có thể kéo dài nhiều thế hệ dù không phải là một quỹ ‘‘bất tử’’ cũng như không có bất kể ràng buộc nào về thời gian. Chừng nào quỹ Vallet còn nhận được sự đóng góp của các nhà tài trợ, chừng nào quỹ còn nhận được sự đóng góp sức lực của các thành viên, chừng đó quỹ vẫn còn tồn tại và tiếp tục phát triển các hoạt động như từ khi bắt đầu. Để có thể trường tồn, không thể phân tán! Trừ khi có những sự kiện hy hữu, các hoạt động của quỹ Vallet sẽ chỉ tập trung chính ở Paris (thủ đô Cộng hoà Pháp), Porto-Novo (thủ đô Cộng hoà Bénin) và Hà Nội (thủ đô của Việt Nam). .
Fahim du Bangladesh et de l’école Estienne (gauche); Espéran du Bénin et de l’école des papas (droite).